COMMUNITY

  • PureLac
  • PureLac
  • COMMUNITY
  • PureLac
  • Q & A

Q & A

Tôi khá tò mò về thời gian sử dụng sản phẩm Purelac?

Tôi khá tò mò về thời gian sử dụng sản phẩm Purelac?

Hỏi: Tôi khá tò mò về thời gian sử dụng sản phẩm Purelac?

Trả lời: Bạn vui lòng kiểm tra phía dưới cùng của sản phẩm nhé.

MFG 00/00/0000: Đó là thời gian sản xuất. Ngày/Tháng/Năm.

USE BY 00/00/0000: Đó là ngày hết hạn. Ngày/Tháng/Năm.

Bạn nên sử dụng sản phẩm chỉ đến ngày hết hạn được ghi trên hộp.

Sản phẩm Purelac từ khi mở nắp, sẽ được sử dụng trong khoảng 3 tuần.